Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci: NF modely, Lucia Findrová, Veľká nad Ipľom č. 1, 985 32 Veľká nad Ipľom,

IČO: 52943968, DIČ: 1079239777

Obvodný úrad Lučenec, Živnostenský register č. 640-10326

 

Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.nfmodely.sk.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.nfmodely.sk.

 

1. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho online prostredníctvom nákupného košíka obchodného systému www.nfmodely.sk, príp. e-mailom na adrese info@nfmodely.sk. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku. Storno objednávky sa však musí vykonať ešte v deň vytvorenia samotnej objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak do 5-tich pracovných dňoch od zadania objednávky kupujúcim nebude na bankový účet predávajúceho uhradená suma za objednaný tovar, ak si kupujúci vybral platbu na účet. 

Predávajúci má právo stornovať objednávku, vytvorenú kupujúcim, ak predchádzajúce objednávky neprevzal v stanovenej lehote, a boli vrátené predávajúcemu späť. Objednávka nebude stornovaná, ak kupujúci uhradí sumu objednávky dopredu na bankový účet.

 

 

2. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. 

Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru do 5 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, ak je objednaný tovar na sklade. V odôvodnených prípadoch bude termín odoslania tovaru podmienený dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim. Dohoda sa uskutoční výlučne e-mailovou formou. 

 

 

3. Cena, platové podmienky a prepravné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Ceny uvedené v katalógu produktov sú konečné. Predávajúci nie je platca DPH.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + balné.

Tovar  bude zaslaný doporučene ako zásielka 2-hej triedy prostredníctvom Slovenskej pošty na meno a adresu objednávateľa v rámci Slovenskej Republiky.
Výška poštovného a balného je stanovená na 4,50 € pri zasielaní formou dobierky . Pri zaplatení vopred na účet je cena za poštovné a balné 3,50€. 

Tobar bude zaslaný aj prostredníctvom spoločnosti Packeta na výdajné miesto a na meno zákazníka. Výška poštovného a balného je stanovená na 4,50 € pri zasielaní formou dobierky . Pri zaplatení vopred na účet je cena za poštovné a balné 3,50€. 


 

 

4. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

NEPREBRATIE ZÁSIELKY! V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa vráti späť, vyhradzujeme si právo zásielku opätovne nezaslať. Zároveň si vyhradzujeme právo nevybaviť ani ďalšie prípadné objednávky od daného zákazníka. Ak si však odberateľ nestihol, nemohol tovar prevziať, je povinný o tomto skutku neodkladne predávajúceho informovať. V takom prípade, bude zásielka na požiadanie zaslaná opäť, avšak až po úhrade dopredu na bankový účet predávajúceho a po zaplatení dodatočných expedičných nákladov.

 

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt predávaný cez bazárový predaj musí byť v takom stave, v akom sa spotrebiteľovi predával, produkt nový nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorý spotrebiteľ uhradil, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak produkt už nie je na sklade alebo vystavená cena produktu bola chybná.

 

 

6.  Záverečné ustanovenia

Predávajúci umožňuje kupujúcim si tovar, ktorý je na sklade, rezervovať, a to na dobu nie dlhšiu ako 2 týždne odo dňa uskutočnenia objednávky kupujúcim. Ak po dvoch týždňoch od tohto dňa, neinformuje kupujúci o možnosti zaslania tovaru na dobierku, prípadne nebude do uplynutia tejto doby požadovaná čiastka za tovar pripísaná na účte predávajúceho, objedávka bude stornovaná a objednaný tovar prevedený späť na sklad. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – písomnú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 05. 2013.