Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu NFmodely.sk Lucia Findrová, 985 32 Veľká nad Ipľom č. 1 vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok.

 

1. Úvodné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu nfmodely.sk. 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád na zakúpenom tovare.

Záručná doba je u nových tovarov 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.  

Záruka sa nevzťahuje na použitý tovar, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré tieto veci mali pri prevzatí kupujúcim. Ak takáto chyba vyjde najavo dodatočne, je stanovená 12 mesačná lehota na vytknutie chyby kupujúcim a pre uplatnenie práva zo zodpovednosti chyby. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie a vady popísané v charakteristikách jednotlivých produktov v obchodnej sieti predávajúceho. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na prípadné škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne spoločnosťou Packeta.

 

Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

 

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný tovar zabaliť do originálneho obalu, alebo na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave, nemusí byť reklamácia uznaná. Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť faktúra alebo iného dokladu o zaplatení produktu.

 

2. Vybavenie reklamácie

 

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci oznámiť predávajúcemu písomne e-mailom na info@nfmodely.sk v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú. Zároveň do písomného oznámenia určí svoju predstavu o vyriešení reklamácie.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou po prevzatí tovaru kupujúcim,
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru
c) ktoré vznikli v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, za mechanické poškodenie tovaru, za vady, ktoré vznikli nesprávnym, neodborným či nadmerným používaním, za vady, ktoré vznikli neodbornou montážnou alebo inštaláciou, za vady, ktoré vznikli nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovaniaalebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, na ktorom je uvedený dátum predaja a typ výrobku.

Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

3. Spôsob uplatnenia reklamácie

 

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne a reklamovaný tovar kupujúci následne doručí spoločnosti NF Modely na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť nepreberie.                                K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť platný doklad o kúpe tovaru.

 

Po doručení tovaru predávajúci zašle kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia.

Oprávnené reklamácie sa vybavujú bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

 

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu

 

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.5.2013.

 

ADRESA PRE VRÁTENÉ ZÁSIELKY :

Norbert Findra – NF Modely

Veľká nad Ipľom č. 1

985 32 Veľká nad Ipľom